Referat fra generalforsamlingen 03-04-2017
Tilbage til nyheder

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Regnskab

4.       Indkomne forslag

5.       Fastlæggelse af Kontingent, Vederlag og Indskud

6.       Valg til bestyrelse og tillidsposter

7.       Eventuelt

 

Ad. 1 Valg af dirigent

Kurt Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede at GF er lovligt varslet og beslutningsdygtig

 

Ad. 2 Formandens beretning

Formand, Ebbe Klitgård afgav mundtligt formandens beretning. Indledningsvist blev klubbens 80 års jubilæum, der blev afholdt d. 25.marts, fremhævet. Alle havde haft en god aften. De vigtigste temaer i beretningen knyttede sig til klubbens faldende medlemstal og holdsituationen. Vi har haft afgang af klubbens juniorer bortset fra én. Endvidere mistede vi ved dødsfald to af klubbens mangeårige medlemmer; Erik Nissen og Elof Thorgrimsson. Begge er blevet markeret ved særskilte lejligheder. Især de triste dødsfald har direkte påvirket klubbens holdsituation. Vi har flere gange i holdsæsonen måtte stille med et tomt bræt. Formanden opfordrede til debat om dette punkt. For flere medlemmer og holdspillere, ikke mindst formanden, er det helt afgørende for deltagelse i klubbens videre liv og organisatoriske arbejde, at klubben kan mønstre et hold til deltagelse i KSU’s holdturnering.

Flere medlemmer tilkendegav sin mening omkring holdsituationen, og der var enighed om, at vi har brug for nye medlemmer og flere meldte sig til at deltage i aktiviteter, der kan tiltrække og fastholde nye spillere. Dels opfordrede bestyrelsen til at klubbens nuværende medlemmer, der ikke i forvejen er aktive i holdskakken, stiller op, når der er brug for det. Forudsætningen er dog, at man har lysten til at spille. Ingen skal presses til at spille hold mod sin vilje. Det blev understreget, at der hverken er ”krav” eller forventning til at reserver skal hente point. Blot et ønske om, at vi så vidt muligt undgår at stille med tomme brætter. Alle er taknemmelige når reserver tager en ekstra tjans for holdet.

Kurt opfordrede bestyrelsen til at vurdere mulige tiltag til at tiltrække nye spillere, f.eks. juniorer, og inddrage klubbens medlemmer i de opgaver, der ligger heri, f.eks. undervisning. Det noterede bestyrelsen sig. Tidligere har bestyrelsen forsøgt forskellige tiltag i denne retning bl.a. rundskrivning og invitation til alle lokale skoler, annoncering i de lokale aviser m.v. Ligesom formanden tidligere har organiseret og forestået juniortræning.

Endelig takkede formanden Kurt og Børge for deres arbejde med øl, vand og kaffe. Det er en værdifuld hjælp til at skabe de rammer, der gør det rart at komme i klubben.

GF godkendte med akklamation formandens beretning.

 

Ad. 3 Regnskab

Karlo omdelte årets regnskab, godkendt og attesteret af klubbens revisorer. Derudover markerede også Karlo den triste bortgang af Elof og Erik, samt Jens Peters udmeldelse pga. fremskreden demens. Aktuelt har klubben 16 betalende medlemmer; 7 seniorer, 8 pensionister og én junior.

Regnskabet viste igen et overskud på driften, og GF kunne konstatere, at vi har en sund drift og kontrol over både indtægter og udgifter. GF godkendte med akklamation regnskabet.

 

Ad. 4 Indkomne forslag

Ingen.

 

Ad. 5 Fastlæggelse af Kontingent, Vederlag og Indskud

Kontingent fortsætter uændret.

 

Ad. 6 Valg til bestyrelse og tillidsposter

På valg var

Næstformand – Brian Baerentsen (genvalgt)

Kasserer – Karlo Havmand (genvalgt)

Suppleant – Andreas Peter Nissen(nyvalg)

Revisor – Kurt Olsen (genvalgt)

Revisor suppleant – Bjarne Mathiesen (nyvalg)

 

Ad. 7 Eventuelt

Kurt foreslog et nyt koncept til den kommende sæson: En rangliste-udfordring. På udvalgte klubaftener skal en lavere rangerende spiller på styrkelisten (eller ratinglisten) have mulighed for at udfordre en stærkere/højere placeret spiller. Det skal være et parti med lang betænkningstid og den lavere placerede spiller har ved gevinst mulighed for at avancere på ranglisten.

Der var generelt en god opbakning på GF til ideen og bestyrelsen vil undersøge muligheden for lade dette koncept indgå i den kommende sæsonplan. Og samtidig sikre at regelsæt og betingelser omkring konceptet fremgår tydeligt.

Formanden opfordrede til at så mange af klubben medlemmer som muligt deltager i den særlige Erik Nissen-mindeturnering, der finder sted efter påske d.24. april.

Kurt takkede bestyrelsen for det arbejdet med at holde klubben i gang organisatorisk og ved deltagelse i klubaftenerne.

 

GF 2017 erklæredes for afsluttet.  

 

Referent, Brian Baerentsen