# Hold Runde 1
Uge 44
Runde 2
Uge 47
Runde 3
Uge 50
Runde 4
Uge 3
Runde 5
Uge 6
Runde 6
Uge 9
Runde 7
17-03-2018
Bræt Match Pl
1 Caïssa Gladsaxe 2
- Caïssa Gladsaxe
2
3
4
5
6
7
8
24 6 5
2 Amager 3
- Amager Skakforening
1
8
3
4
5
6
7
21 3 6
3 Herlev 2
- Herlev Skakklub
7
1
2
8
4
5
6
35 9 3
4 Hvidovre 3
- Hvidovre Skakklub
6
7
1
2
3
8
5
10 0 8
5 Frederiksberg 4
- Frederiksberg Skakforening
8
6
7
1
2
3
4
34½ 10 4
6 Tårnby
- Tårnby Skakklub
4
5
8
7
1
2
3
35 12 2
7 Jernbanen
- Jernbanens Skakklub
3
4
5
6
8
1
2
41 11 1
8 Valby 3
- Valby Skakklub
5
2
6
3
7
4
1
17½ 5 7

Tilbage