Hold Runde 1
Uge 44
Runde 2
Uge 47
Runde 3
Uge 50
Runde 4
Uge 3
Runde 5
Uge 6
Runde 6
Uge 9
Runde 7
17-03-2018
Bræt Match Pl
1 Caïssa Gladsaxe 2
- Caïssa Gladsaxe
2
3
4
5
 
6
 
7
 
8
 
14½ 4 4
2 Amager 3
- Amager Skakforening
1
8
3
4
 
5
 
6
 
7
 
10½ 1 6
3 Herlev 2
- Herlev Skakklub
7
1
2
8
4
 
5
 
6
 
22 7 1
4 Hvidovre 3
- Hvidovre Skakklub
6
7
1
2
 
3
 
8
 
5
 
0 8
5 Frederiksberg 4
- Frederiksberg Skakforening
8
6
7
1
 
2
 
3
 
4
 
13½ 2 5
6 Tårnby
- Tårnby Skakklub
4
5
8
7
1
 
2
 
3
 
21 8 2
7 Jernbanen
- Jernbanens Skakklub
3
4
5
6
8
 
1
 
2
 
20½ 5 3
8 Valby 3
- Valby Skakklub
5
2
6
3
7
 
4
 
1
 
1 7

Tilbage